Hukuk Bilgileri

Uzmanlardan hukuk bilgileri

MİRASA İLİŞKİN TAPU İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM

- Yazar: Tarih: Konu: Türk Hukuku
  • Yazı boyutu: Büyük Daha küçük
  • Ziyaret: 18589
  • Bu iletiye abone ol
  • Yazdır

MİRASA İLİŞKİN TAPU İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM

           18 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete‘de  yayınlanan 03.05.2012 tarih 6302 sayılı kanunun  3.maddesiyle  2644 sayılı Tapu Kanununa eklenen ‘’Ek madde-1’’ gereğince bundan böyle ölüm halinde mirasbırakanın adına kayıtlı taşınmazın iki yıl içerisinde mirasçıları tarafından tapuda intikali yapılıp kendi adlarına kayıt yaptırmamaları durumunda ilgili Tapu Sicil Müdürlükleri yetkili Sulh Hukuk Mahkemesinden miraçlılık belgesi alıp, miraçılar adına tescil işlemi yapabilecek.

          

            Böylelikle Tapu uygulamalarında otomatik intikalde diyebileceğimiz bir dönem başlamış oluyor. Zira gerek Türk Medeni Kanunu gerekse Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tapu sicillerinin düzenli ve güncel tutulması gerekmektedir. Ancak vefat eden ve tapuda kayıtlı taşınmazı bulunan vatandaşlarımızın mirasçıları aradan on yıllar geçmesine rağmen mahkemeden mirasçılık belgesi alıp tapuda mirasçılar adına intikalleri yaptırmıyor. Bu geçen uzun zaman diliminde tekrar mirasçılardan biri veya birkaçı daha vefat ediyor,  onlarında mirasçıları ortaya çıkıyor, tapu intikalileri yapılmadıkça bu silsile devam edip gidiyor .Tabiatiyle bu veraset sorunlarını içinden çıkılmaz bir hale sokuyor ve hak kayıplarına sebebiyet veriyor. Bütün bunlara sebep mirasçıların yetkili makamlara müracaat etmemelerinden kaynaklanmakta.

            Mirasçı olan vatandaşlarımızın intikal işlemini yaptırmamalarının bir çok nedeni olabiliyor. Bunlardan en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz;

1-      İhmalkarlık. Genelde vefat eden murisin taşınmazı mirasçılar arasında fiilen taksim edilmiş ve kullanılıyorsa fiili kullanıma devam edip tapuda intikal yaptırmıyorlar.

2-      İntikal işlemlerindeki bürokrasinin çokluğu . Miraşçılar tapu intikali için önce mahkemeye başvurup mirasçılık belgesi almak durumundalar. İşte bu işlemlerle meşgul olmak ve bu işlemler için gerekli yargılama giderleri, vekalet ücretleri, devletin alacağı vergi, resim ve harç bedellerinine masraf etmek istemiyorlar. Aslında bu bürokrasinin azaltılması amacıyla 01.10.2011 tarihinde Noterlik Kanununa eklenen yeni maddelerle basit mirasçılık belgelerini düzenlemeye Noterlere de yetki verilmişti. Buna rağmen intikaller yapılmamaya devam ediyor.

3-      Mirasçıların Veraset ve İntikal Vergisi ödemek istememeleri.  Zira her bir mirasçı kendisine miras kalan mal ve/veya mallar için ölümden itibaren kanuni süreler içinde veraset vergisi beyannamesi vermek (muaf olsa bile),  muaf miktarlar hariç veraset intikal vergisi ödemek zorundadır.

4-      Bir diğer sebep ise Türkiye’de 1992 yılından beri uygulanan Yeşil Kartlılar ile 01.01.2012 tarihinden itibaren 5510 sayılı kanun gereğince uygulanmaya başlayan Genel Sağlık Sigortasına ve gelir testine tabii vatandaşın tapuda intikal yaptırmayarak üzerinde taşınmaz mal görülmesini istememesi. Çünkü bu durumda  kişi üzerinde taşınmaz görülmediğinden bu zikredilen kanunlara istinaden sosyal yardımlardan faydalanabilmeye devam etmekteler. Elbetteki bu diğer vatandaşlar açısından büyük haksızlık ve devletinde maddi kayıbı demektir.

           Yeni düzenlemeye göre mirasbırakanın ölümümden  itibaren iki yıl içerisinde miraçılardan en azından biri yetkili Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden mirasçılık belgesi alıp, tapu da murisin taşınmazlarının mirasçılar adına miras şirketi olarak tescil yaptırmazlarsa,  Kimlik Paylaşım Sisteminde ölü olarak kaydedilen kişinin mirasçılarının ve bunların adreslerinin tespiti için ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü re’sen (kendiliğinden) harekete geçerek o yerdeki yetkili Sulh Hukuk Mahkemesinden murise ait mirasçılık belgesi çıkartmak üzere müracaat edecek.  Tapu Sicil Müdürlüğünün Noter’e müracaatı mümkün değil kanaatindeyim. Çünkü maddede ‘’...yargıya başvurabilir.’’ ifadesinden yargısal görevi ifa eden mahkemeleri anlamak daha doğru olacaktır. Yani mirasçılar istemese de mirasçılık belgesini Tapu Müdürlüğü kendisi temin edecek ve bu belgeye göre tapu sicili kayıtlarını elbirliği mülkiyeti (miras şirketi) şeklinde tescil ederek güncelleştirecek. Böylelikle otomatik bir intikal gerçekleşecek ve herhangi bir kurumun araştırmasında ( İcra Daireleri, mahkemeler, vergi daireleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sosyal Güvenlik Kuruluşları v.s.) şahsın üzerine kayıtlı miras paylı taşınmaz görünecek. Böylece her hangi bir hak kaybolmayacak, tapu kayıtları devamlı doğru ve güncel kalacak, vergi kaçakçılığı ve fonlardan haksız olarak sosyal yardımlardan faydalanmaların önüne geçilerek kısmende olsa  ‘’Mercedes’li Yeşil Kartlılar’’ devri sona erecek.

Türk Hukuku Avukatı
Av. Şerif  Yılmaz
Osnabrück/ ALMANYA
Tel.: +49 (541) 67330036
Bu iletiye puan ver:

Türkiyede Tedavi

Facebook

Üye bilgileri artık cebinizdeBulanzi!Bulanzi!